بازنمایی جنسیت در خاطره نگاری (مطالعه ی موردی:خاطرات زنان مبارز دوره پهلوی)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

 

دانلود اصل مقاله

 

نویسنده : سمیه عباسی

دانش آموخته ی مقطع دکتری تاریخ ایران اسلامی دانشگاه تربیت مدرس

 

چکیده

نقش آفرینی پررنگ زنان مبارز ایرانِ دوره ی پهلوی،در شکل گیری و تسریع جریانات منجر به انقلاب1357،جایگاه تاریخی ویژه ای را برای ایشان رقم زده است.آگاهی از این جایگاه برجسته،بدون شک در روی آوری بخشی از ایشان به ثبت تجربیات زیسته ی خویش،به شکل خاطره نگاری موثر بوده است.با پذیرش خاطره نگاری،به عنوان عرصه ای جهت بازنمایی هویت و روایت خویشتن،که جنسیت پایه و اساس آن است،در این پژوهش بر آنیم تا با رویکرد توصیفی-تحلیلی در چارچوب مفهومی مباحث مربوط به« هویت جنسیتی» در پی پاسخ به پرسش چگونگی بازنمایی«جنسیت» در روایت زنان مبارز تاریخ عصر پهلوی باشیم.حضور نه زن در گفتمان مبارزاتی چپ و سه تن در زیر مجموعه ی ایدئولوژی اسلامی و بازتاب هویت و دغدغه های جنسیتی در زیر مجموعه ی گفتمان های ذکر شده،به خوبی نشانگر سیطره ی گفتمان مبارزاتی و ایدئولوژی سازمانی برهویت جنسیتی زنانه، این خاطره نگاران است.

کلیدواژه‌ها: جنسیت،خاطره نگاری،زنان،خود زندگی نامه نویسی،هویت جنسیتی،دوره پهلوی


Representation of gender in memoirs

(Case study: Memoirs of Pahlavi women fighters)

Somayeh Abbasi

Somayehabasi179@yahoo.com

Abstract

The prominent role of militant women of Iran in the Pahlavi period, in the formation and acceleration of the uprisings leading to the 1979 revolution, has established a special historical position for them. Awareness of this prominent position, no doubt in turning some of them to record their lived experiences By accepting memoirs as an arena for the representation of self-identity and narrative, of which gender is the basis, in this study, we aim to use a descriptive-analytical approach in the conceptual framework of issues related to “Gender identity” to answer the question of how to represent “gender” in the narrative of women fighters in the history of the Pahlavi era. The presence of nine women in the left and three struggles discourse under the category of Islamic ideology and the reflection of gender identity and concerns under the category. The mentioned discourses well show the dominance of the militant discourse and organizational ideology over the female gender identity of these memoirs.

Keywords: Gender, Diary, Women, Self-Biography, Gender Identity, Pahlavi Period

درباره modir

پیشنهاد ما به شما

تحلیل کهن الگوی مادر (مام وطن) در رمان جای خالی سلوچ

نوع مقاله : علمی-پژوهشی   دانلود اصل مقاله   نویسنده ها : طاهره روزبهانی[1]، دکتر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button