نوشته‌های اخیر

بانک کتب تاریخی زنان

1- عنوان : و سرانجام زنان.جنسیت. تکامل و پایان تبعیض جنسیتی. نویسنده : ملوین کورنر. مترجم: حسنعلی رونقی مشاهده چکیده     2- عنوان : حکایت دختران قوچان . نویسنده: افسانه نجم آبادی. مشاهده چکیده   3- عنوان : زن در ایران نو نویسنده: علی باغ دار دلگشا مشاهده چکیده   …

مطالعه بیشتر »

دوره 7, شماره 7, پاییز 1401

سخن نخست 1_  عنوان مقاله: جایگاه رفیع دو واژة «ملّت» و «زن» نویسنده: رضا شعبانی صمغ آبادي. اصل مقاله 2_عنوان مقاله:واکاوي عوامل جامعه شناختی شکل گیري جنبش اجتماعی زنان ایران در نیمۀ دوم قرن سیزدهم نویسنده:آتنا غلام نیارمی مشاهده مقاله دانلود اصل مقاله 3_ عنوان: مبانی نظري تاریخ نگاري تاریخ …

مطالعه بیشتر »

فصلنامه 6 دوره 6

عنوان:بررسی سیماي زن در رمان «هزار خورشید تابان» اثر خالد حسینی با رویکرد نقد فمینیستی . نویسنده:فرحنازباور . دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

فصلنامه 6 دوره 6

عنوان:نخستین تکاپوها براي تربیت آموزگار زن در نظام آموزشی نوین ایران از دارالمعلّمات تا دانش سراي عالی دختران . نویسنده:رحیم روحبخش،  غلامعلی رهبري . دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

فصلنامه 6 دوره 6

عنوان:بررسی سیماي زن در رمان «هزار خورشید تابان» اثر خالد حسینی با رویکرد نقد فمینیستی. نویسنده:فرحنازباور . دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

نظام جهانی جنسیت و سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه مورد مطالعه دوره وزارت هیلری کلینتون

فدانلود عنوان:نظام جهانی جنسیت و سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه مورد مطالعه دوره وزارت هیلری کلینتون. نویسنده:سیدرضا عاملی رنانی، زهره نصرت خوارزمی. تاریخ دریافت:24/09/94. تاریخ پذیرش:22/12/94. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

بررسی شواهد وضعیت اجتماعی زنان در متون منتخب ادب فارسی (شاهنامه، بانوگشسپ نامه، خسرو و شیرین، گل و نوروز)

عنوان:بررسی شواهد وضعیت اجتماعی زنان در متون منتخب ادب فارسی (شاهنامه، بانوگشسپ نامه، خسرو و شیرین، گل و نوروز). نویسنده:آزاده مختارنامه، زرین تاج واردی. فصلنامهی علمي – پژوهشي زن و جامعه، سال هفتم، شمارهی یکم، بهار 1. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

رابطه خود دلسوزی و سلامت روان با نقش میانجی عزت نفس و تصویر بدنی در دانشجویان دختر

عنوان:رابطه خود دلسوزی و سلامت روان با نقش میانجی عزت نفس و تصویر بدنی در دانشجویان دختر. نویسنده:حدیث چراغیان، محمد زارعیان توپخانه، ناصر حیدری، سیمین حسینیان. تاریخ دریافت:02.10/94. تاریخ پذیرش:08/09/95. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

بررسي رابطة سلامت عمومي با فرسودگي شغلي و كفایت اجتماعي معلمان زن مدارس ابتدايي شهر تهران در سال تحصيلي 1392 -1393

2عنوان:بررسي رابطة سلامت عمومي با فرسودگي شغلي و كفایت اجتماعي معلمان زن مدارس ابتدايي شهر تهران در سال تحصيلي 1392 -1393. نویسنده:ژاسنت صلیبی، گلایه مدرسی. تاریخ دریافت:09/03/94. تاریخ پذیرش:09/10/94. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان شاغل در سازمان ها و ادارات دولتی شهر تبریز و عوامل مرتبط با آن

عنوان:بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان شاغل در سازمان ها و ادارات دولتی شهر تبریز و عوامل مرتبط با آن. نويسنده:حسين بني فاطمه، محمدباقر عليزاده اقدم، رباب صبوري. تاريخ دريافت:16/02/93. تاريخ پذيرش:27/03/94. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

بازنماییِ کلیشه و ضدکلیشه زن کاوشی در دنیای تبلیغات تلویزیون ایران با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف

عنوان:بازنماییِ کلیشه و ضدکلیشه زن کاوشی در دنیای تبلیغات تلویزیون ایران با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف. نويسنده:عذرا قندهاريون، محبوبه رستمي. تابستان 1396. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

ورود زنان فيلسوف از حاشيه به مركز تأملي بر راهبردهاي زنانه نگرِ بازخوانيِ تاريخ فلسفه غرب

عنوان:ورود زنان فيلسوف از حاشيه به مركز تأملي بر راهبردهاي زنانه نگرِ بازخوانيِ تاريخ فلسفه غرب. نويسنده:مريم نصر اصفهاني. تاريخ دريافت:13/09/95. تاريخ پذيرش:08/10/95. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

نیازسنجی و اولویت بندی محورها و موضوعات پژوهشی در حوز ه مطالعات زنان و خانواده

دانلود عنوان:نیازسنجی و اولویت بندی محورها و موضوعات پژوهشی در حوز ه مطالعات زنان و خانواده. نويسنده:شهناز كريمي، راضيه ذاكري هامانه. تاريخ دريافت:19/05/95. تاريخ پذيرش:25/06/95. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

نقش واسطهای بهزیستی روان شناختی در بین سرمایه اجتماعی و خودکارآمدی در زنان فرهنگی شهرستان سرباز

عنوان:نقش واسطهای بهزیستی روان شناختی در بین سرمایه اجتماعی و خودکارآمدی در زنان فرهنگی شهرستان سرباز. نويسنده:عنايت اله حسين ز‍‍‍‍‍‍يي، سوسن سهامي. تاريخ دريافت:14/10/95. تاريخ پذيرش:15/02/96. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

مدل مفهومی عوامل زمینه ساز خشونت زناشویی مردان علیه زنان از دیدگاه مردان

عنوان:مدل مفهومی عوامل زمینه ساز خشونت زناشویی مردان علیه زنان از دیدگاه مردان. نويسنده:هادي قاضي زاده، كيانوش زهراكار، عليرضا كيامنش، فرشاد محسن زاده. تاريخ دريافت:01/03/96. تاريخ پذيرش:03/08/96. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

بررسی اثر بخشی آموزش مبتنی بر بخشودگی بر ابعاد سازگاري زنان پس از طلاق شیراز

عنوان:بررسی اثر بخشی آموزش مبتنی بر بخشودگی بر ابعاد سازگاري زنان پس از طلاق شیراز. نويسنده:اقبال زارعي، ماريه دهقان منشادي، مهين عسگري، قاسم نظيري. تاريخ دريافت:13/03/95. تاريخ پذيرش:20/12/95. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

اثربخشی درمان شناختی رفتاري بر نستوهی و کیفیت زندگی زنان قربانی خشونت خانگی

عنوان:اثربخشی درمان شناختی رفتاري بر نستوهی و کیفیت زندگی زنان قربانی خشونت خانگی. نويسنده:فاطمه ذبيحي ولي آباد، حسين اكبري امرغان، مسعود خاكپور، معصومه مهرآفريد، غلامرضا كاظمي. تاريخ دريافت:25/02/95. تاريخ پذيرش:18/09/95. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

دریافت نفقه آری یا خیر؟ «نگاهی بر حق نفقه در فقه و قوانین ایران و مقایسه آن با کنوانسیون رفع تبعیض از زنا ن

عنوان:دریافت نفقه آری یا خیر؟ «نگاهی بر حق نفقه در فقه و قوانین ایران و مقایسه آن با کنوانسیون رفع تبعیض از زنا ن. نويسنده:ناهيد محمدزاده. دانلود مقاله                                             …

مطالعه بیشتر »

اثربخشی آموزش مهارتهاي شناختی رفتاري بر انتظارات و اسنادهاي زناشويی در زنان

قعنوان:اثربخشی آموزش مهارتهاي شناختی رفتاري بر انتظارات و اسنادهاي زناشويی در زنان. نويسنده:اعظم رفيعي ماري، مريم كتاني، عذرا اعتمادي. تاريخ دريافت:22/03/95. تاريخ پذيرش:03/04/96. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

تبيين الگوهاي سياستي و تحولات سياست گذاري اجتماعي ايران درحوزه« مادري/ اشتغال »

عنوان:تبيين الگوهاي سياستي و تحولات سياست گذاري اجتماعي ايران درحوزه« مادري/ اشتغال » . نويسنده:علي اكبر تاج مزيناني، عزت السادات ميرخاني، سيدمهدي سحادي. تاريخ دريافت:31/06/96. تاريخ پذيرش:16/08/96. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

بررسی عوامل مرتبط با هویت اجتماعی زنان مورد مطالعه: زنان بخش مرکزي شهرستان پاسارگاد

عنوان:بررسی عوامل مرتبط با هویت اجتماعی زنان مورد مطالعه: زنان بخش مرکزي شهرستان پاسارگاد. نويسنده:عليرضا شهوندي، سيد مجنبي تقوي نسب. تاريخ دريافت:17/02/96. تاريخ پذيرش:20/08/96. دانلود مقاله                                              

مطالعه بیشتر »

بررسی تعارض های شغلی زنان شاغل در نظام دیوان سالاری مورد مطالعه: ادار ه های منتخب شهر همدان

عنوان:بررسی تعارض های شغلی زنان شاغل در نظام دیوان سالاری مورد مطالعه: ادار ه های منتخب شهر همدان. نويسنده:اسداله نقدي، فاطمه دهقاني. تاريخ دريافت:12/09/93. تاريخ پذيرش:30/04/94. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

علل و پيامدهاي زنانه شدن مهاجرت بين المللي در پرتو امنيت انساني با تأكيد بر حقوق بين الملل: چالشها و راهكارها

عنوان:علل و پيامدهاي زنانه شدن مهاجرت بين المللي در پرتو امنيت انساني با تأكيد بر حقوق بين الملل: چالشها و راهكارها . نویسنده:آناهیتا سیفی. تاریخ دریافت:26/09/95. تاریخ پذیرش:02/12/95. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

کتابشناختی زن و انقلاب اسلامی

کتابشناختی زن و انقلاب اسلامی دهه فجر امسال، مصادف با سي‌امين سال پيروزي انقلاب اسلامي (1375) است. در به ثمر نشستن اين انقلاب، زنان نقش بسزايي در كنار مبارزات مردان انقلابي داشتند. به همين مناسبت “ايبنا” مروري دارد بر مهم‌ترين آثاري كه تاكنون درباره نقش و خاطرات زنان در دوران …

مطالعه بیشتر »

بررسی نقش استراتژي شش سیگما در بهبود کیفیت خدمات کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی از دیدگاه کتابداران زن **

عنوان:بررسی نقش استراتژي شش سیگما در بهبود کیفیت خدمات کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی از دیدگاه کتابداران زن ** . نویسنده:مرضیه یاری زنگنه؛ زهرا خدادادی. تاریخ دریافت:16/10/95. تاریخ پذیرش:20/08/96. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

بررسی عوامل مرتبط با هویت اجتماعی زنان مورد مطالعه: زنان بخش مرکزي شهرستان پاسارگاد

عنوان:بررسی عوامل مرتبط با هویت اجتماعی زنان مورد مطالعه: زنان بخش مرکزي شهرستان پاسارگاد . نویسنده:علیرضا شهوندی، سیدمجتبی تقوی نسب. تاریخ دریافت:17/02/96. تاریخ پذیرش:20/08/96. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

بررسي عوامل مرتبط با تعارض نقش شغلي- خانوادگي زنان با تأكيد برمتغيرهاي شغلي و سازماني

عنوان:بررسي عوامل مرتبط با تعارض نقش شغلي- خانوادگي زنان با تأكيد برمتغيرهاي شغلي و سازماني. نویسنده:سید علیرضا افشانی، لیدا هاتفی راد. تاریخ دریافت:15/08/94. تاریخ پذیرش:25/03 95. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

اثربخشی آموزش برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار

عنوان:اثربخشی آموزش برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار. نویسنده:سجاد بشرپور، نسیم محمدی، سارا اسدی شیشه گران. تاریخ دریافت:14/04/95. تاریخ پذیرش:12/10/95. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

کنشهای هویتی در جنبشهای اجتماعی جدید (مورد مطالعه؛ جنبشهای اعتراضی در ایران و انگلستان)

عنوان:کنشهای هویتی در جنبشهای اجتماعی جدید (مورد مطالعه؛ جنبشهای اعتراضی در ایران و انگلستان). نویسنده:مهدی براتعلی، محمدعلی امانی. تاریخ دریافت:07/03/94. تاریخ پذیرش:13/09/96. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

تأثیر رفتار اخلاقی زنان کارآفرین با نقش میانجیگری هوشیاری کارافرینانه کسب و کار

عنوان:تأثیر رفتار اخلاقی زنان کارآفرین با نقش میانجیگری هوشیاری کارافرینانه کسب و کار. نویسنده:محمدرضا دهقانی اشکذری، مریم حسینی، الهه عسگری، عامر دهقان نجم آبادی. تاریخ دریافت:26/04/96 تاریخ پذیرش:28/09/96 دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

پیش بینی طلاق عاطفی بر اساس هوش هیجانی و سلامت معنوی در افراد متأهل شهر بوشهر

عنوان:پیش بینی طلاق عاطفی بر اساس هوش هیجانی و سلامت معنوی در افراد متأهل شهر بوشهر. نویسنده:فرزاد کریمی پور زارع، مهناز جوکارکمال آبادی، فریده سادات حسینی. تاریخ دریافت:06/07/95 تاریخ پذیرش:06/09/95 دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

بررسی کیفی تأثیر فمینیسم رادیکال بر نقش زن در نهاد خانواده و مقایسه آن با تمهیدات اسلام( مطالعه موردی زنان شهر اصفهان)

  عنوان:بررسی کیفی تأثیر فمینیسم رادیکال بر نقش زن در نهاد خانواده و مقایسه آن با تمهیدات اسلام( مطالعه موردی زنان شهر اصفهان) نویسنده:بهجت یزدخواستی، حوریه ربانی اصفهانی. تاریخ دریافت:18/01./93 تاریخ پذیرش:12/07/93 دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

بررسي جايگاه اجتماعي بانوان با تأكيد بر پوشش بانوان در نگارههاي عصر تيموري

عنوان:بررسي جايگاه اجتماعي بانوان با تأكيد بر پوشش بانوان در نگارههاي عصر تيموري نویسنده: الهه رضانژاد یزدی، سید ماهیار شریعت پناهی، اردشیر اسدبیگ تاریخ دریافت:02/09/95 تاریخ پذیرش:24/11/95 دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

موجه سازی مصرف تظاهری مورد مطالعه: مصرف کالاها و خدمات مدیریت بدن در زنان مشهد

عنوان:موجه سازی مصرف تظاهری مورد مطالعه: مصرف کالاها و خدمات مدیریت بدن در زنان مشهد نویسنده:ندا رضوی زاده، علی یوسفی، حسین بهروان، علی اصغر سعیدی. تاریخ نشر: تابستان 1396. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

مقایسه اثربخشی آموزش مهارت های زندگی و آموزش پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان شناختی زنان مهاجر

عنوان:مقایسه اثربخشی آموزش مهارت های زندگی و آموزش پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان شناختی زنان مهاجر. نویسنده:سکینه شفیعی، داوود تقوایی، محمدمهدی صفورایی پاریزی. تاریخ دریافت:05/09/95 تاریخ پذیرش:03/10/95 دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

شناسایی عوامل مؤثر بر قصد و نیت رهبري و کارآفرینی دانشجویان دختر (مورد مطالعه: دانشجویان رشته مدیریت دانشگاههاي دولتی شهر تهران)

عنوان:شناسایی عوامل مؤثر بر قصد و نیت رهبري و کارآفرینی دانشجویان دختر (مورد مطالعه: دانشجویان رشته مدیریت دانشگاههاي دولتی شهر تهران) نویسنده:سید یعقوب حسینی، زهره خسروی لقب. تاریخ دریافت:27/09/94 تاریخ پذیرش : 05/05/95 دانلود مقالهذ

مطالعه بیشتر »

بررسی نقش دینداری درمشارکت زنان در فعالیت های ورزشی(نمونه مورد مطالعه: زنان شهر تهران)

عنوان:بررسی نقش دینداری درمشارکت زنان در فعالیت های ورزشی(نمونه مورد مطالعه: زنان شهر تهران) نویسنده:رویا پور محمد، اسماعیل جهانبخش، اصغر محمدی. تاریخ دریافت:16/03/96 تاریخ پذیرش:19/07/96 دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

تصوير: «حبسيهاي براي زن» (تصوير زنان حرم به مثابة بازتوليد گفتمان مردسالار در عهد ناصري)

بعنوان:تصوير: «حبسيهاي براي زن» (تصوير زنان حرم به مثابة بازتوليد گفتمان مردسالار در عهد ناصري) نویسنده:احمد وریجی، هادی مومنی. تاریخ دریافت:20/03/96 تاریخ پذیرش:10/06/96 دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

تحلیل رابطه ساختاری بهزیستی ذهنی بر مبنای سختکوشی روانشناختی با میانجیگری تنظیم هیجانی در زنان مبتلا به سرطان پستان

عنوان:تحلیل رابطه ساختاری بهزیستی ذهنی بر مبنای سختکوشی روانشناختی با میانجیگری تنظیم هیجانی در زنان مبتلا به سرطان پستان. نویسنده:نسیم ارزانی، حمیدرضا حاتمی، فریبرز باقری، شکوه السادات بنی جمالی. تاریخ دریافت:09/02/96 تاریخ پذیرش:11/07/96 دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

تحلیل جامعه رابطه سرمایه اجتماعی با سلامت اجتماعی زنان (مورد مطالعه: زنان منطقه چهار شهري تهران )

عنوان:تحلیل جامعه رابطه سرمایه اجتماعی با سلامت اجتماعی زنان (مورد مطالعه: زنان منطقه چهار شهري تهران ) نویسنده:حسن شربتیان، نفیسه ایمنی. تاریخ دریافت:15/03/95 تاریخ پذیرش:10/12/95 دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

به کارگیری‌ هوش‌مصنوعی‌در‌پیش بینی‌شایستگیهای‌زنان‌در‌محیط‌کار‌

عنوان:به کارگیری‌ هوش‌مصنوعی‌در‌پیش بینی‌شایستگیهای‌زنان‌در‌محیط‌کار‌ نویسنده:علی دلاور، عباس عباس پور، نورعلی فرخی، روح اله عباسی. تاریخ دریافت:26/06/96 تاریخ پذیرش:27/11/96 دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در کشورهاي منتخب خاورمیانه (با استفاده از داده هاي تابلویی)

عنوان:بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در کشورهاي منتخب خاورمیانه (با استفاده از داده هاي تابلویی) نویسنده:علی اصغر عباسی اسفجیر، هدی رضایی روشن. تاریخ نشر: پاییز 1396. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

بررسی تأثیر عوامل دموگرافیک در رضایتمندی از زندگی زناشویی زوجین 55-35 سال ( ساکن در مناطق 3 و20 شهر تهران)

عنوان:بررسی تأثیر عوامل دموگرافیک در رضایتمندی از زندگی زناشویی زوجین 55-35 سال ( ساکن در مناطق 3 و20 شهر تهران) نویسنده:سروش فتحی، عذرا آژادیان. تاریخ دریافت:07/12/95 تاریخ پذیرش:15/03/96 دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

بررسی اثربخشی گروهی “تقویت من بالغ “بر مبنای نظریه تحلیل رفتار متقابل بر تغییر باورهای غیر منطقی

عنوان: بررسی اثربخشی گروهی” تقویت من بالغ “بر مبنای نظریه تحلیل رفتار متقابل بر تغییر باورهای غیر منطقی نویسنده:خاطره آزاد میلاجردی، فرزانه نیک نژادی. تاریخ دریافت:06/07/95 تاریخ پذیرش:12/07/96 دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

بازنمایی کالایی شدن احساسات در روابط اجتماعی( مورد مطالعه: فیلم سینمایی آرایش غلیظ)

عنوان:بازنمایی کالایی شدن احساسات در روابط اجتماعی( مورد مطالعه فیلم :سینمایی آرایش غلیظ) نویسنده:احسان آقابابایی، مسعود کیانپور. تاریخ دریافت:29/01/95 تاریخ پذیرش:17/11/95 دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر فراهیجان بر سازگاری و دلزدگی زناشویی در همسران دارای تعارض

عنوان:اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر فراهیجان بر سازگاری و دلزدگی زناشویی در همسران دارای تعارض نویسنده:سکینه فتوحی، نیلوفر میکاییلی، اکبر عطادخت، نادر حاجلو. تاریخ دریافت:12/02/96 تاریخ پذیرش:21/08/96 دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »
Call Now Button