نوشته‌های اخیر

Political Ideology and F olitical Ideology and Feelings T eelings Towards Feminism: Why Y eminism: Why Young People Reject the Feminist Label

Title: Political Ideology and F olitical Ideology and Feelings T eelings Towards Feminism: Why Y eminism: Why Young People Reject the Feminist Label Author: Raychel Renna عنوان به فارسی: ایدئولوژی سیاسی و احساسات نسبت به فمینیسم: چرا فمینیسم: چرا جوانان برچسب فمینیستی را رد می کنند. دانلود مقاله لاتین

مطالعه بیشتر »

An Introduction: Feminist Perspectives

Title: An Introduction Feminist Perspectives. Author: Penny A. Pasque,Brenton Wimmer عنوان به فارسی: نظریه فمینیستی درفمینیسم و روانشناسی[قسمت اول]: برخورد باتفاوت ها ومذاکره بیولوژیکی. دانلود مقاله لاتین

مطالعه بیشتر »

Is our feminism bullshit? The importance of intersectionality in adopting a feminist identity

Title: Is our feminism bullshit? The importance of intersectionality in adopting a feminist identity. Author: Rhea Ashley Hoskin, Kay E. Jenson & Karen L. Blair | عنوان به فارسی: علوم اجتماعی متقاعد کنندهآیا فمینیسم ما مزخرف است؟ اهمیتت قاطع در پذیرش هویت فمینیستی. دانلود مقاله لاتین

مطالعه بیشتر »

جايگاه زن در عصر آهن با تكيه بر مطالعات قوم باستانشناسي در ميان كوچ نشنيان غرب زاگرس مركزي

عنوان: جايگاه زن در عصر آهن با تكيه بر مطالعات قوم باستانشناسي در ميان كوچ نشنيان غرب زاگرس مركزي. نویسنده:، علی نوراللهی. بهمن فيروزمندي ، حسن طلايي . تاریخ دریافت: 15/11/1393. تاریخ پذیرش: 03/05/1394. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

باستانشناسي و تاريخ: تصوير زنان در نگاره هاي مكتب تبريز و متون دورة صفوي

عنوان: باستانشناسي و تاريخ: تصوير زنان در نگاره هاي مكتب تبريز و متون دورة صفوي . نویسنده:  حبيب شهبازي شيران  ، بهروز افخمي ، كريم حاجي زاده، مهتاب. تاریخ دریافت: 25/01/1399. تاریخ پذیرش : 24/06/1399. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

بررسی و مطالعۀ جایگاه زنان و خاتونها در عصر مغول با استناد به شواهد تاریخی و داده هاي باستانشناسی

عنوان: بررسی و مطالعۀ جایگاه زنان و خاتونها در عصر مغول با استناد به شواهد تاریخی و داده هاي باستانشناسی. نویسنده:  مرتضی بهرامی نهادفر ، طاهره شکري ، نصیر اسکندري . تاریخ دریافت : 20/12/1390. تاریخ پذیرش: 20/01/1391. دانلود مقاله    

مطالعه بیشتر »

زن ایرانی در نشریات مشروطه

عنوان: زن ایرانی در نشریات مشروطه. نویسنده: فایزه توکلی. زن ایراني درنشريات مشروطه(1324-1330 1920-1912 غلامرضا وطن دوست با همكاری مريم مشيری آفرين توكلي انتشارات موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی. چاپ اول صفحه112. دانلود اصل مقاله

مطالعه بیشتر »

بانک کتب تاریخی زنان

1- ghoran va hejab عنوان : و سرانجام زنان.جنسیت. تکامل و پایان تبعیض جنسیتی. نویسنده : ملوین کورنر. مترجم: حسنعلی رونقی مشاهده چکیده     2- عنوان : حکایت دختران قوچان . نویسنده: افسانه نجم آبادی. مشاهده چکیده   3- عنوان : زن در ایران نو نویسنده: علی باغ دار دلگشا …

مطالعه بیشتر »

دوره 7, شماره 7, پاییز 1401

  سخن نخست 1_  عنوان مقاله: جایگاه رفیع دو واژة «ملّت» و «زن» نویسنده: رضا شعبانی صمغ آبادي. اصل مقاله 2_عنوان مقاله:واکاوي عوامل جامعه شناختی شکل گیري جنبش اجتماعی زنان ایران در نیمۀ دوم قرن سیزدهم نویسنده:آتنا غلام نیارمی مشاهده مقاله دانلود اصل مقاله 3_ عنوان: مبانی نظري تاریخ نگاري …

مطالعه بیشتر »

فصلنامه 6 دوره 6

عنوان:بررسی سیماي زن در رمان «هزار خورشید تابان» اثر خالد حسینی با رویکرد نقد فمینیستی . نویسنده:فرحنازباور . دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

فصلنامه 6 دوره 6

عنوان:نخستین تکاپوها براي تربیت آموزگار زن در نظام آموزشی نوین ایران از دارالمعلّمات تا دانش سراي عالی دختران . نویسنده:رحیم روحبخش،  غلامعلی رهبري . دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

فصلنامه 6 دوره 6

عنوان:بررسی سیماي زن در رمان «هزار خورشید تابان» اثر خالد حسینی با رویکرد نقد فمینیستی. نویسنده:فرحنازباور . دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

نظام جهانی جنسیت و سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه مورد مطالعه دوره وزارت هیلری کلینتون

فدانلود عنوان:نظام جهانی جنسیت و سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه مورد مطالعه دوره وزارت هیلری کلینتون. نویسنده:سیدرضا عاملی رنانی، زهره نصرت خوارزمی. تاریخ دریافت:24/09/94. تاریخ پذیرش:22/12/94. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

بررسی شواهد وضعیت اجتماعی زنان در متون منتخب ادب فارسی (شاهنامه، بانوگشسپ نامه، خسرو و شیرین، گل و نوروز)

عنوان:بررسی شواهد وضعیت اجتماعی زنان در متون منتخب ادب فارسی (شاهنامه، بانوگشسپ نامه، خسرو و شیرین، گل و نوروز). نویسنده:آزاده مختارنامه، زرین تاج واردی. فصلنامهی علمي – پژوهشي زن و جامعه، سال هفتم، شمارهی یکم، بهار 1. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

رابطه خود دلسوزی و سلامت روان با نقش میانجی عزت نفس و تصویر بدنی در دانشجویان دختر

عنوان:رابطه خود دلسوزی و سلامت روان با نقش میانجی عزت نفس و تصویر بدنی در دانشجویان دختر. نویسنده:حدیث چراغیان، محمد زارعیان توپخانه، ناصر حیدری، سیمین حسینیان. تاریخ دریافت:02.10/94. تاریخ پذیرش:08/09/95. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

بررسي رابطة سلامت عمومي با فرسودگي شغلي و كفایت اجتماعي معلمان زن مدارس ابتدايي شهر تهران در سال تحصيلي 1392 -1393

2عنوان:بررسي رابطة سلامت عمومي با فرسودگي شغلي و كفایت اجتماعي معلمان زن مدارس ابتدايي شهر تهران در سال تحصيلي 1392 -1393. نویسنده:ژاسنت صلیبی، گلایه مدرسی. تاریخ دریافت:09/03/94. تاریخ پذیرش:09/10/94. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان شاغل در سازمان ها و ادارات دولتی شهر تبریز و عوامل مرتبط با آن

عنوان:بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان شاغل در سازمان ها و ادارات دولتی شهر تبریز و عوامل مرتبط با آن. نويسنده:حسين بني فاطمه، محمدباقر عليزاده اقدم، رباب صبوري. تاريخ دريافت:16/02/93. تاريخ پذيرش:27/03/94. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

بازنماییِ کلیشه و ضدکلیشه زن کاوشی در دنیای تبلیغات تلویزیون ایران با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف

عنوان:بازنماییِ کلیشه و ضدکلیشه زن کاوشی در دنیای تبلیغات تلویزیون ایران با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف. نويسنده:عذرا قندهاريون، محبوبه رستمي. تابستان 1396. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

ورود زنان فيلسوف از حاشيه به مركز تأملي بر راهبردهاي زنانه نگرِ بازخوانيِ تاريخ فلسفه غرب

عنوان:ورود زنان فيلسوف از حاشيه به مركز تأملي بر راهبردهاي زنانه نگرِ بازخوانيِ تاريخ فلسفه غرب. نويسنده:مريم نصر اصفهاني. تاريخ دريافت:13/09/95. تاريخ پذيرش:08/10/95. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

نیازسنجی و اولویت بندی محورها و موضوعات پژوهشی در حوز ه مطالعات زنان و خانواده

دانلود عنوان:نیازسنجی و اولویت بندی محورها و موضوعات پژوهشی در حوز ه مطالعات زنان و خانواده. نويسنده:شهناز كريمي، راضيه ذاكري هامانه. تاريخ دريافت:19/05/95. تاريخ پذيرش:25/06/95. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

نقش واسطهای بهزیستی روان شناختی در بین سرمایه اجتماعی و خودکارآمدی در زنان فرهنگی شهرستان سرباز

عنوان:نقش واسطهای بهزیستی روان شناختی در بین سرمایه اجتماعی و خودکارآمدی در زنان فرهنگی شهرستان سرباز. نويسنده:عنايت اله حسين ز‍‍‍‍‍‍يي، سوسن سهامي. تاريخ دريافت:14/10/95. تاريخ پذيرش:15/02/96. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

مدل مفهومی عوامل زمینه ساز خشونت زناشویی مردان علیه زنان از دیدگاه مردان

عنوان:مدل مفهومی عوامل زمینه ساز خشونت زناشویی مردان علیه زنان از دیدگاه مردان. نويسنده:هادي قاضي زاده، كيانوش زهراكار، عليرضا كيامنش، فرشاد محسن زاده. تاريخ دريافت:01/03/96. تاريخ پذيرش:03/08/96. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

بررسی اثر بخشی آموزش مبتنی بر بخشودگی بر ابعاد سازگاري زنان پس از طلاق شیراز

عنوان:بررسی اثر بخشی آموزش مبتنی بر بخشودگی بر ابعاد سازگاري زنان پس از طلاق شیراز. نويسنده:اقبال زارعي، ماريه دهقان منشادي، مهين عسگري، قاسم نظيري. تاريخ دريافت:13/03/95. تاريخ پذيرش:20/12/95. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

اثربخشی درمان شناختی رفتاري بر نستوهی و کیفیت زندگی زنان قربانی خشونت خانگی

عنوان:اثربخشی درمان شناختی رفتاري بر نستوهی و کیفیت زندگی زنان قربانی خشونت خانگی. نويسنده:فاطمه ذبيحي ولي آباد، حسين اكبري امرغان، مسعود خاكپور، معصومه مهرآفريد، غلامرضا كاظمي. تاريخ دريافت:25/02/95. تاريخ پذيرش:18/09/95. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

دریافت نفقه آری یا خیر؟ «نگاهی بر حق نفقه در فقه و قوانین ایران و مقایسه آن با کنوانسیون رفع تبعیض از زنا ن

عنوان:دریافت نفقه آری یا خیر؟ «نگاهی بر حق نفقه در فقه و قوانین ایران و مقایسه آن با کنوانسیون رفع تبعیض از زنا ن. نويسنده:ناهيد محمدزاده. دانلود مقاله                                             …

مطالعه بیشتر »

اثربخشی آموزش مهارتهاي شناختی رفتاري بر انتظارات و اسنادهاي زناشويی در زنان

قعنوان:اثربخشی آموزش مهارتهاي شناختی رفتاري بر انتظارات و اسنادهاي زناشويی در زنان. نويسنده:اعظم رفيعي ماري، مريم كتاني، عذرا اعتمادي. تاريخ دريافت:22/03/95. تاريخ پذيرش:03/04/96. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

تبيين الگوهاي سياستي و تحولات سياست گذاري اجتماعي ايران درحوزه« مادري/ اشتغال »

عنوان:تبيين الگوهاي سياستي و تحولات سياست گذاري اجتماعي ايران درحوزه« مادري/ اشتغال » . نويسنده:علي اكبر تاج مزيناني، عزت السادات ميرخاني، سيدمهدي سحادي. تاريخ دريافت:31/06/96. تاريخ پذيرش:16/08/96. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

بررسی عوامل مرتبط با هویت اجتماعی زنان مورد مطالعه: زنان بخش مرکزي شهرستان پاسارگاد

عنوان:بررسی عوامل مرتبط با هویت اجتماعی زنان مورد مطالعه: زنان بخش مرکزي شهرستان پاسارگاد. نويسنده:عليرضا شهوندي، سيد مجنبي تقوي نسب. تاريخ دريافت:17/02/96. تاريخ پذيرش:20/08/96. دانلود مقاله                                              

مطالعه بیشتر »

بررسی تعارض های شغلی زنان شاغل در نظام دیوان سالاری مورد مطالعه: ادار ه های منتخب شهر همدان

عنوان:بررسی تعارض های شغلی زنان شاغل در نظام دیوان سالاری مورد مطالعه: ادار ه های منتخب شهر همدان. نويسنده:اسداله نقدي، فاطمه دهقاني. تاريخ دريافت:12/09/93. تاريخ پذيرش:30/04/94. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

علل و پيامدهاي زنانه شدن مهاجرت بين المللي در پرتو امنيت انساني با تأكيد بر حقوق بين الملل: چالشها و راهكارها

عنوان:علل و پيامدهاي زنانه شدن مهاجرت بين المللي در پرتو امنيت انساني با تأكيد بر حقوق بين الملل: چالشها و راهكارها . نویسنده:آناهیتا سیفی. تاریخ دریافت:26/09/95. تاریخ پذیرش:02/12/95. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

کتابشناختی زن و انقلاب اسلامی

کتابشناختی زن و انقلاب اسلامی دهه فجر امسال، مصادف با سي‌امين سال پيروزي انقلاب اسلامي (1375) است. در به ثمر نشستن اين انقلاب، زنان نقش بسزايي در كنار مبارزات مردان انقلابي داشتند. به همين مناسبت “ايبنا” مروري دارد بر مهم‌ترين آثاري كه تاكنون درباره نقش و خاطرات زنان در دوران …

مطالعه بیشتر »

بررسی نقش استراتژي شش سیگما در بهبود کیفیت خدمات کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی از دیدگاه کتابداران زن **

عنوان:بررسی نقش استراتژي شش سیگما در بهبود کیفیت خدمات کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی از دیدگاه کتابداران زن ** . نویسنده:مرضیه یاری زنگنه؛ زهرا خدادادی. تاریخ دریافت:16/10/95. تاریخ پذیرش:20/08/96. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

بررسی عوامل مرتبط با هویت اجتماعی زنان مورد مطالعه: زنان بخش مرکزي شهرستان پاسارگاد

عنوان:بررسی عوامل مرتبط با هویت اجتماعی زنان مورد مطالعه: زنان بخش مرکزي شهرستان پاسارگاد . نویسنده:علیرضا شهوندی، سیدمجتبی تقوی نسب. تاریخ دریافت:17/02/96. تاریخ پذیرش:20/08/96. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

بررسي عوامل مرتبط با تعارض نقش شغلي- خانوادگي زنان با تأكيد برمتغيرهاي شغلي و سازماني

عنوان:بررسي عوامل مرتبط با تعارض نقش شغلي- خانوادگي زنان با تأكيد برمتغيرهاي شغلي و سازماني. نویسنده:سید علیرضا افشانی، لیدا هاتفی راد. تاریخ دریافت:15/08/94. تاریخ پذیرش:25/03 95. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

اثربخشی آموزش برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار

عنوان:اثربخشی آموزش برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار. نویسنده:سجاد بشرپور، نسیم محمدی، سارا اسدی شیشه گران. تاریخ دریافت:14/04/95. تاریخ پذیرش:12/10/95. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »
Call Now Button