زنان: اقتصاد

پبامدهای اقتصادی کشف حجاب و رکورد بازار منطقه اصفهان

عنوان: پبامدهای اقتصادی کشف حجاب و رکورد بازار منطقه اصفهان (با تکیه بر نقش فروشندگان دوره گرد یهودی ). تاریخ دریافت: 25/08/87. تاریخ پذیرش: 29/01/88. دانلود اصل مقاله

مطالعه بیشتر »

نظام جهانی جنسیت و سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه مورد مطالعه دوره وزارت هیلری کلینتون

فدانلود عنوان:نظام جهانی جنسیت و سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه مورد مطالعه دوره وزارت هیلری کلینتون. نویسنده:سیدرضا عاملی رنانی، زهره نصرت خوارزمی. تاریخ دریافت:24/09/94. تاریخ پذیرش:22/12/94. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

سن ازدواج ، طول مدت خانواده و درآمد فرد:تحلیلی اقتصادی از منافع ازدواج

  دانلود عنوان:سن ازدواج ، طول مدت خانواده و درآمد فرد:تحلیلی اقتصادی از منافع ازدواج. نویسنده:وحید مهربانی. تاریخ دریافت:22/12/94. تاریخ پذیرش:14/09/95 دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

رفع تورش انتخاب نمونه و درون زايي متغير دستمزد در برآورد عرضه نيروي كار زنان متاهل

یعنوان:رفع تورش انتخاب نمونه و درون زايي متغير دستمزد  در برآورد عرضه نيروي كار زنان متاهل . نویسنده:لیلا سادات زعفرانچی، حسن طایی، تیمور محمدی، مهوش عبداله میلانیو تاریخ دریافت:2004/95. تاریخ پذیرش:18/06/95. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

حمایتهای ویژه از زنان در معاهدات عام بین الملل

دانلود عنوان:حمایتهای ویژه از زنان در معاهدات عام بین الملل نویسنده:الهام آخوندان. فصلنامه مطالعاتی  صیانت از حقوق زنان. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

حمایت از زنان قربانی ترور در حقوق بین الملل ” در پرتو نظم اجتماعی و بین المللی”

عنوان:حمایت از زنان قربانی ترور در حقوق بین الملل  “در پرتو نظم اجتماعی و بین المللی “. نویسنده:محمود گنج بخش، رضا موسی زاده، حسین آل کجباف. تاریخ دریافت:21/10/94. تاریخ پذیرش:01/04/95. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

تحلیل اثر هاي اشتغال زنان بر کیفیت زندگی آنان (مطالعه موردي زنان شاغل در وزارت علوم، تحقیقات و فناوري)

عنوان:تحلیل اثر هاي اشتغال زنان بر کیفیت زندگی آنان (مطالعه موردي زنان شاغل در وزارت علوم، تحقیقات و فناوري). نویسنده:سولماز ترکمن، سروش فتحی. فصلنامه علمی پژوهشی زن و جامعه، سال هفتم، شماره 1. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

تاثیر نابرابری جنسیتی در آموزش بر رشد اقتصادی ایران

عنوان:تاثیر نابرابری جنسیتی در آموزش بر رشد اقتصادی ایران. نویسنده:حسین پناهی، بهزاد سلمانی، سیدعلی آل عمران. تاریخ دریافت:13/10/94. تاریخ پذیزش:23/06/95. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

تاثیر مخارج احتماعی دولت ها بر توسعه اقتصادی زنان (با تاکید بر آموزش و سلامت) در منتخبی از کشورهای آسیایی

عنوان:تاثیر مخارج احتماعی دولت ها بر توسعه اقتصادی زنان (با تاکید بر آموزش و سلامت) در منتخبی از کشورهای آسیایی. نویسنده:صدیقه عطرکار روشن، مریم نوریان، شمس الله شیرین بخش. تاریخ دریافت:24/12/94. تاریخ پذیرش:04/05/95. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

تاثیر ادراک از بافت اخلاقی سازمان بر واکنش های شغلی با تاکید برارزش های کاری (مورد مطالعه کارکنان زن دانشگاه فردوسی مشهد)

عنوان:تاثیر ادراک از بافت اخلاقی سازمان بر واکنش های شغلی با تاکید برارزش های کاری (مورد مطالعه کارکنان زن دانشگاه فردوسی مشهد). نویسنده:سید فاطمه قاسمپور گنجی، آذر کفاشپور، وحید بابازده سرخان. تاریخ دریافت:02/09/94. تاریخ پذیرش:25/12/95. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »
Call Now Button