دوره 5، شماره 5، بهار 1401

 

 

1-عنوان:بررسی تأثیر شرایط سیاسی در آراي ابوحامد محمّد غزالی و امام فخر رازي نسبت به زنان.                     

 نویسنده: شهناز مسلمی.

دانلود اصل مقاله

2-بررسی تطبیقی نمونه هایی از تیپهاي شخصیّ منظومه هاي حماسی ایلیاد و اُدیسۀ هومر و شاهنامۀ فردوسی از دیدگاه کارل گوستاو یونگ .
نویسنده:زهرا سلیمانی 

دانلود اصل مقاله

3- عنوان:سنتزپژوهی موانع و محدودیتهاي اشتغال زنان در نواحی روستایی ایران .

نویسنده:سعیده رشیدي، مجید یاسوري .

دانلود اصل مقاله

4-عنوان:سهم ناچیز زنان در تولید آثار مکتوب؛ چیستی و چرایی .

نویسنده:منصوره کریمی قهی .

دانلود اصل مقاله

5- عنوان:فلسطین در آیینۀ رمان زنان فلسطینی بررسی موردي «عبادالشّمس» سحر خلیفه .

نویسنده:شکوه السادات حسینی.

دانلود اصل مقاله

6- عنوان:نقش و خدمات زنان در تاریخ باستانشناسی ایران .

نویسنده:ندا رسولی .

دانلود اصل مقاله

Call Now Button