اعضای هیات تحریریه..

                  اعضای هیات تحریریه          

دکتر منصوره اتحادیه :سردبیر و عضو هیات تحریریه   

                      دکتری تاریخ دانشگاه تهران

                           مدیر نشر تاریخ ایران

       این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 002A.jpg است

             

دکتر ژاله آموزگار

دکتری زبان‌های باستانی و استاد دانشگاه تهران

 

 

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 11A.jpg است

دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان

عضو هئیت علمی پژوهشگاه علوم انسانی

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن kahoziyan-1.jpg است

دكتر شهلا اعزازى

دكتراى جامعه شناسي و عضو هيات علمي دانشگاه علامه

طباطبايى

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 12A.jpg است

               

دكتر صفورا برومند

دكترى تاريخ عضو هيئت علمى ژوهشگاه علوم انساني

و مطالعات فرهنگى

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 555555555555.jpg است

دکتر پروین ترکمنی آذر

استاد تاریخ و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگى

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 008A.jpg است

دکتر سهیلا ترابی فارسانی

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد

            

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 006A.jpg است

 

دكتر شكوه السادات حسينی

 

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 77.jpg است

دکتر عبدالرحمن حسنی فر

دکتری علوم سیاسی و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم  انسانی

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 001Z.jpg است

 

 

دکتر داریوش رحمانیان کوشککی

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تهران

 

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 009A.jpg است

دکتر مریم صانع پور

دکتری تاریخ و تمدن غرب ،عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 88.jpg است

دکتر مریم عاملی رضایی

دانشیار زبان و ادبیات فارسی، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی

 

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 001A.jpg است

 

دکتر سیمین فصیحی

دکتری تاریخ و عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا

 

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 001.jpg است

دکتر روح انگیز کراچی

استاد زبان و ادبیات فارسی و عضو هیات علمی پژوهشگاه

علوم انسانی

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 007A.jpg است

دكتر عليرضا ملايى توانی

دانشيار تاريخ پژوهشگاه علوم انسانی

 

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 10A.jpg است

دکتر الهام ملک زاده

دکتری تاریخ ، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی

                         

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 11A.png است

دکتر سیروس نصرالله زاده    

دکتری فرهنگ و زبانهای باستانی عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی

 

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 005A.jpg است

 

دکتر بهاره نصیری

دکتری علوم ارتباطات اجتماعی عضو هیات علمی پژوهشگاه

علوم انسانی

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 002Z.jpg است

استاد دكتر حسينعلی نوذری

دكتری علوم سياسی و عضو هيات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 001-2.jpg است

 

Call Now Button