زنان : سیاست

نظام جهانی جنسیت و سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه مورد مطالعه دوره وزارت هیلری کلینتون

فدانلود عنوان:نظام جهانی جنسیت و سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه مورد مطالعه دوره وزارت هیلری کلینتون. نویسنده:سیدرضا عاملی رنانی، زهره نصرت خوارزمی. تاریخ دریافت:24/09/94. تاریخ پذیرش:22/12/94. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

سن ازدواج ، طول مدت خانواده و درآمد فرد:تحلیلی اقتصادی از منافع ازدواج

  دانلود عنوان:سن ازدواج ، طول مدت خانواده و درآمد فرد:تحلیلی اقتصادی از منافع ازدواج. نویسنده:وحید مهربانی. تاریخ دریافت:22/12/94. تاریخ پذیرش:14/09/95 دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

حمایتهای ویژه از زنان در معاهدات عام بین الملل

دانلود عنوان:حمایتهای ویژه از زنان در معاهدات عام بین الملل نویسنده:الهام آخوندان. فصلنامه مطالعاتی  صیانت از حقوق زنان. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

حمایت از زنان قربانی ترور در حقوق بین الملل ” در پرتو نظم اجتماعی و بین المللی”

عنوان:حمایت از زنان قربانی ترور در حقوق بین الملل  “در پرتو نظم اجتماعی و بین المللی “. نویسنده:محمود گنج بخش، رضا موسی زاده، حسین آل کجباف. تاریخ دریافت:21/10/94. تاریخ پذیرش:01/04/95. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

تحلیل اثر هاي اشتغال زنان بر کیفیت زندگی آنان (مطالعه موردي زنان شاغل در وزارت علوم، تحقیقات و فناوري)

عنوان:تحلیل اثر هاي اشتغال زنان بر کیفیت زندگی آنان (مطالعه موردي زنان شاغل در وزارت علوم، تحقیقات و فناوري). نویسنده:سولماز ترکمن، سروش فتحی. فصلنامه علمی پژوهشی زن و جامعه، سال هفتم، شماره 1. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

تاثیر مخارج احتماعی دولت ها بر توسعه اقتصادی زنان (با تاکید بر آموزش و سلامت) در منتخبی از کشورهای آسیایی

عنوان:تاثیر مخارج احتماعی دولت ها بر توسعه اقتصادی زنان (با تاکید بر آموزش و سلامت) در منتخبی از کشورهای آسیایی. نویسنده:صدیقه عطرکار روشن، مریم نوریان، شمس الله شیرین بخش. تاریخ دریافت:24/12/94. تاریخ پذیرش:04/05/95. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

تأثیر عفاف در قدرت یابی زنان در جامعه سیاسی ایران (با تأکید بر جمهوري اسلامی ایران )

عنوان:تأثیر عفاف در قدرت یابی زنان در جامعه سیاسی ایران (با تأکید بر جمهوري اسلامی ایران ). نویسنده:زهرا قاسمی، حمید محمودیان عطا آبادی، عبدالعزیز فاضلی. تاریخ:زمستان 1395. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

تاثیر ادراک از بافت اخلاقی سازمان بر واکنش های شغلی با تاکید برارزش های کاری (مورد مطالعه کارکنان زن دانشگاه فردوسی مشهد)

عنوان:تاثیر ادراک از بافت اخلاقی سازمان بر واکنش های شغلی با تاکید برارزش های کاری (مورد مطالعه کارکنان زن دانشگاه فردوسی مشهد). نویسنده:سید فاطمه قاسمپور گنجی، آذر کفاشپور، وحید بابازده سرخان. تاریخ دریافت:02/09/94. تاریخ پذیرش:25/12/95. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

پیشرفت فرهنگی و آسیب شناسی اشتغال زنان

عنوان:پیشرفت فرهنگی و آسیب شناسی اشتغال زنان . نویسنده:کبری پورعبدالله، تکتم دیواندری. تاریخ دریافت:29/19/94. تاریخ پذیرش:20/11/94. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

بسترهاي اقتصادي مؤثر بر تصميم گيري زوجين به طلاق مطالعة موردي شهر تهران

عنوان:بسترهاي اقتصادي مؤثر بر تصميم گيري زوجين به طلاق مطالعة موردي شهر تهران . نویسنده:مليحه علي مندگاري، حجیه بی بی رازقی نصر آباد. تاریخ دریافت:15/04/95. تاریخ پذیرش:20/06/95. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »
Call Now Button