تاریخی

مطالعه تطبیقی جایگاه زن در دیدگاه غزالی و ابن عربی.

و9عنوان:مطالعه تطبیقی جایگاه زن در دیدگاه غزالی و ابن عربی نویسنده:فروغ السادات رحیم پور، شهرزاد اسنکی. تاریخ دریافت:17/11/94. تاریخ پذیرش:26/12/94 دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

رفع تورش انتخاب نمونه و درون زايي متغير دستمزد در برآورد عرضه نيروي كار زنان متاهل

یعنوان:رفع تورش انتخاب نمونه و درون زايي متغير دستمزد  در برآورد عرضه نيروي كار زنان متاهل . نویسنده:لیلا سادات زعفرانچی، حسن طایی، تیمور محمدی، مهوش عبداله میلانیو تاریخ دریافت:2004/95. تاریخ پذیرش:18/06/95. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

حمایتهای ویژه از زنان در معاهدات عام بین الملل

دانلود عنوان:حمایتهای ویژه از زنان در معاهدات عام بین الملل نویسنده:الهام آخوندان. فصلنامه مطالعاتی  صیانت از حقوق زنان. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

حمایت از زنان قربانی ترور در حقوق بین الملل ” در پرتو نظم اجتماعی و بین المللی”

عنوان:حمایت از زنان قربانی ترور در حقوق بین الملل  “در پرتو نظم اجتماعی و بین المللی “. نویسنده:محمود گنج بخش، رضا موسی زاده، حسین آل کجباف. تاریخ دریافت:21/10/94. تاریخ پذیرش:01/04/95. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

تحلیل و بررسی نقش اجتماعی زنان شیعی و پیامدهاي آن در سده نخستین عصر غیبت

عنوان:تحلیل و بررسی نقش اجتماعی زنان شیعی و پیامدهاي آن در سده نخستین عصر غیبت. نویسنده:مریم سعیدیان. تاریخ دریافت:19/06/94. تاریخ پذیرش:18/11/94. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

تحلیل جامعه شناختی آثار سیمین دانشور

عنوان:تحلیل جامعه شناختی آثار سیمین دانشور. نویسنده:بیتا قنبري، امین دائی زاده جلودار. تاریخ دریافت:03/06/95. تاریخ پذیرش:28/09/95. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

تحلیل اثر هاي اشتغال زنان بر کیفیت زندگی آنان (مطالعه موردي زنان شاغل در وزارت علوم، تحقیقات و فناوري)

عنوان:تحلیل اثر هاي اشتغال زنان بر کیفیت زندگی آنان (مطالعه موردي زنان شاغل در وزارت علوم، تحقیقات و فناوري). نویسنده:سولماز ترکمن، سروش فتحی. فصلنامه علمی پژوهشی زن و جامعه، سال هفتم، شماره 1. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

تاثیر نابرابری جنسیتی در آموزش بر رشد اقتصادی ایران

عنوان:تاثیر نابرابری جنسیتی در آموزش بر رشد اقتصادی ایران. نویسنده:حسین پناهی، بهزاد سلمانی، سیدعلی آل عمران. تاریخ دریافت:13/10/94. تاریخ پذیزش:23/06/95. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

تاثیر مخارج احتماعی دولت ها بر توسعه اقتصادی زنان (با تاکید بر آموزش و سلامت) در منتخبی از کشورهای آسیایی

عنوان:تاثیر مخارج احتماعی دولت ها بر توسعه اقتصادی زنان (با تاکید بر آموزش و سلامت) در منتخبی از کشورهای آسیایی. نویسنده:صدیقه عطرکار روشن، مریم نوریان، شمس الله شیرین بخش. تاریخ دریافت:24/12/94. تاریخ پذیرش:04/05/95. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »
Call Now Button