اجتماعی

اثربخشی آموزش مهارتهاي شناختی ـ رفتاري بر انتظارات و اسنادهاي زناشويی در زنان.

عنوان:اثربخشی آموزش مهارتهاي شناختی ـ رفتاري بر انتظارات و اسنادهاي زناشويی در زنان. نویسنده:اعظم رفیعی ماری، مریم کتانی، عذرا اعتمادی. تاریخ دریافت:22/03/98. تاریخ پذیرش:03/04/96. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

بررسی عوامل مرتبط با هویت اجتماعی زنان مورد مطالعه: زنان بخش مرکزي شهرستان پاسارگاد

عنوان:بررسی عوامل مرتبط با هویت اجتماعی زنان مورد مطالعه: زنان بخش مرکزي شهرستان پاسارگاد . نویسنده:علیرضا شهوندی، سیدمجتبی تقوی نسب. تاریخ دریافت:17/02/96. تاریخ پذیرش:20/08/96. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

بررسي عوامل مرتبط با تعارض نقش شغلي- خانوادگي زنان با تأكيد برمتغيرهاي شغلي و سازماني

عنوان:بررسي عوامل مرتبط با تعارض نقش شغلي- خانوادگي زنان با تأكيد برمتغيرهاي شغلي و سازماني. نویسنده:سید علیرضا افشانی، لیدا هاتفی راد. تاریخ دریافت:15/08/94. تاریخ پذیرش:25/03 95. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

بررسی کیفی تأثیر فمینیسم رادیکال بر نقش زن در نهاد خانواده و مقایسه آن با تمهیدات اسلام( مطالعه موردی زنان شهر اصفهان)

دانلود عنوان:بررسی کیفی تأثیر فمینیسم رادیکال بر نقش زن در نهاد خانواده و مقایسه آن با تمهیدات اسلام( مطالعه موردی زنان شهر اصفهان) نویسنده:بهجت یزدخواستی، حوریه ربانی اصفهانی. تاریخ دریافت:18/01./93 تاریخ پذیرش:12/07/93 دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

بررسي جايگاه اجتماعي بانوان با تأكيد بر پوشش بانوان در نگارههاي عصر تيموري

عنوان:بررسي جايگاه اجتماعي بانوان با تأكيد بر پوشش بانوان در نگارههاي عصر تيموري نویسنده: الهه رضانژاد یزدی، سید ماهیار شریعت پناهی، اردشیر اسدبیگ تاریخ دریافت:02/09/95 تاریخ پذیرش:24/11/95 دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

تصوير: «حبسيهاي براي زن» (تصوير زنان حرم به مثابة بازتوليد گفتمان مردسالار در عهد ناصري)

عنوان:تصوير: «حبسيهاي براي زن» (تصوير زنان حرم به مثابة بازتوليد گفتمان مردسالار در عهد ناصري) نویسنده:احمد وریجی، هادی مومنی. تاریخ دریافت:20/03/96 تاریخ پذیرش:10/06/96 دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »
Call Now Button