زنان: تاریخ

Political Ideology and F olitical Ideology and Feelings T eelings Towards Feminism: Why Y eminism: Why Young People Reject the Feminist Label

Title: Political Ideology and F olitical Ideology and Feelings T eelings Towards Feminism: Why Y eminism: Why Young People Reject the Feminist Label Author: Raychel Renna عنوان به فارسی: ایدئولوژی سیاسی و احساسات نسبت به فمینیسم: چرا فمینیسم: چرا جوانان برچسب فمینیستی را رد می کنند. دانلود مقاله لاتین

مطالعه بیشتر »

An Introduction: Feminist Perspectives

Title: An Introduction Feminist Perspectives. Author: Penny A. Pasque,Brenton Wimmer عنوان به فارسی: نظریه فمینیستی درفمینیسم و روانشناسی[قسمت اول]: برخورد باتفاوت ها ومذاکره بیولوژیکی. دانلود مقاله لاتین

مطالعه بیشتر »

Is our feminism bullshit? The importance of intersectionality in adopting a feminist identity

Title: Is our feminism bullshit? The importance of intersectionality in adopting a feminist identity. Author: Rhea Ashley Hoskin, Kay E. Jenson & Karen L. Blair | عنوان به فارسی: علوم اجتماعی متقاعد کنندهآیا فمینیسم ما مزخرف است؟ اهمیتت قاطع در پذیرش هویت فمینیستی. دانلود مقاله لاتین

مطالعه بیشتر »

The Variety of Feminisms and their Contribution to Gender Equality

Title:The Variety of Feminisms and their Contribution to Gender Equality Author: JUDITH LORBER عنوان به فارسی: تنوع فمینیسم هاو سهم آنها در برابری جنسیتی دانلود مقاله لاتین  

مطالعه بیشتر »

سابقه و ساختار پوشش زنان از دوران ایران باستان تا اسلام

عنوان: سابقه و ساختار پوشش زنان از دوران ایران باستان تا اسلام نویسنده: زینب ایزد خواستی، مریم ایزدخواستی. تاریخ دریافت: 1390/12/15. تاریخ پذیرش: 21/05/1391. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

چگونگی و ساختار های برتخت نشستن زنان فرمانروا در ایران باستان. (550 پ.م 651م )

عنوان: چگونگی و ساختار های برتخت نشستن زنان فرمانروا در ایران باستان. (550 پ.م 651م ). نویسنده: الهام  استادی، کتایون مزداپور. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »
Call Now Button