زنان: تاریخ

مطالعه تطبیقی جایگاه زن در دیدگاه غزالی و ابن عربی.

و9عنوان:مطالعه تطبیقی جایگاه زن در دیدگاه غزالی و ابن عربی نویسنده:فروغ السادات رحیم پور، شهرزاد اسنکی. تاریخ دریافت:17/11/94. تاریخ پذیرش:26/12/94 دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

بررسی شواهد وضعیت اجتماعی زنان در متون منتخب ادب فارسی (شاهنامه، بانوگشسپ نامه، خسرو و شیرین، گل و نوروز)

عنوان:بررسی شواهد وضعیت اجتماعی زنان در متون منتخب ادب فارسی (شاهنامه، بانوگشسپ نامه، خسرو و شیرین، گل و نوروز). نویسنده:آزاده مختارنامه، زرین تاج واردی. فصلنامهی علمي – پژوهشي زن و جامعه، سال هفتم، شمارهی یکم، بهار 1. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

رابطه خود دلسوزی و سلامت روان با نقش میانجی عزت نفس و تصویر بدنی در دانشجویان دختر

عنوان:رابطه خود دلسوزی و سلامت روان با نقش میانجی عزت نفس و تصویر بدنی در دانشجویان دختر. نویسنده:حدیث چراغیان، محمد زارعیان توپخانه، ناصر حیدری، سیمین حسینیان. تاریخ دریافت:02.10/94. تاریخ پذیرش:08/09/95. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

حمایت از زنان قربانی ترور در حقوق بین الملل ” در پرتو نظم اجتماعی و بین المللی”

عنوان:حمایت از زنان قربانی ترور در حقوق بین الملل  “در پرتو نظم اجتماعی و بین المللی “. نویسنده:محمود گنج بخش، رضا موسی زاده، حسین آل کجباف. تاریخ دریافت:21/10/94. تاریخ پذیرش:01/04/95. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

تحلیل و بررسی نقش اجتماعی زنان شیعی و پیامدهاي آن در سده نخستین عصر غیبت

عنوان:تحلیل و بررسی نقش اجتماعی زنان شیعی و پیامدهاي آن در سده نخستین عصر غیبت. نویسنده:مریم سعیدیان. تاریخ دریافت:19/06/94. تاریخ پذیرش:18/11/94. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

تحلیل جامعه شناختی آثار سیمین دانشور

عنوان:تحلیل جامعه شناختی آثار سیمین دانشور. نویسنده:بیتا قنبري، امین دائی زاده جلودار. تاریخ دریافت:03/06/95. تاریخ پذیرش:28/09/95. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

تحلیل اثر هاي اشتغال زنان بر کیفیت زندگی آنان (مطالعه موردي زنان شاغل در وزارت علوم، تحقیقات و فناوري)

عنوان:تحلیل اثر هاي اشتغال زنان بر کیفیت زندگی آنان (مطالعه موردي زنان شاغل در وزارت علوم، تحقیقات و فناوري). نویسنده:سولماز ترکمن، سروش فتحی. فصلنامه علمی پژوهشی زن و جامعه، سال هفتم، شماره 1. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »

تاثیر مخارج احتماعی دولت ها بر توسعه اقتصادی زنان (با تاکید بر آموزش و سلامت) در منتخبی از کشورهای آسیایی

عنوان:تاثیر مخارج احتماعی دولت ها بر توسعه اقتصادی زنان (با تاکید بر آموزش و سلامت) در منتخبی از کشورهای آسیایی. نویسنده:صدیقه عطرکار روشن، مریم نوریان، شمس الله شیرین بخش. تاریخ دریافت:24/12/94. تاریخ پذیرش:04/05/95. دانلود مقاله

مطالعه بیشتر »
Call Now Button