دوره 6 شماره 6 تابستان 1401

 

سخن نخست

 

 

جنبشهاي زنان در تاریخ معاصر ایران 

نویسنده:سیمین فصیح

 مشاهده مقاله    

1- عنوان:بررسی تطبیقی رمان جان شیفته و طوبی و معناي شب با رویکرد فمینیسم.

نویسنده: رقیه فتحی زاده زال.

مشاهده مقاله

 دانلود اصل مقاله

 2 – عنوان:بررسی جایگاه زن در دورة ساسانی و مقایسۀ آن با تمدّن ایلام .

نویسنده:معصومه خسروي زارگز.

مشاهده مقاله

دانلود اصل مقاله 

3 – عنوان: بررسی سیماي زن در رمان «هزار خورشید تابان» اثر خالد حسینی با رویکرد نقد فمینیستی.

نویسنده:فرحنازباور

.مشاهده مقاله

دانلود اصل مقاله  

4 – عنوان: تاریخ شفاهی زنان؛ پیدایش و تحوّل 

نویسنده: پیمانه صالحی

مشاهده مقاله

 دانلود اصل مقاله 

5 – عنوان: نخستین تکاپوها براي تربیت آموزگار زن در نظام آموزشی نوین ایران از دارالمعلّمات تا دانش سراي عالی دختران.

نویسنده:  رحیم روحبخش،  غلامرضا رهبري.

مشاهده مقاله

دانلود اصل مقاله    

6 – عنوان: نگاهی به فرهنگ هنرهاي دستی زنان کردستان 

نویسنده: معصومه محمدي سیف.

مشاهده مقاله

 دانلود اصل مقاله  

Call Now Button