بررسی مقایسه ای جایگاه زنان در اندیشه های عبده، رشیدرضا، سید احمد خان هندی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

 

دانلود اصل مقاله

 

نویسندها : 

شهره جلال­پور[1]، رکسانا کیانی[2]‌ و محمد زارع­زاده[3]

[1]‌‌ استادیار گروه علوم‌سیاسی واحد شهرضا. دانشگاه آزاد اسلامی. شهرضا. ایران

[2]‌‌ ‌کارشناس ارشد گروه علوم‌سیاسی واحد شهرضا. دانشگاه آزاد اسلامی. شهرضا. ایران نویسنده مسئول)

[3] ‌کارشناس ارشد گروه علوم‌سیاسی واحد شهرضا. دانشگاه آزاد اسلامی. شهرضا. ایران 

 


 

چکیده

نگاه به زن، در طول تاریخ و در تمدن­ها و آیین­هاي مختلف بشري، گاهی توأم با تحقیر بوده است. با ظهور اسلام، زن مسلمان از حقوق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بهره­مند گردید. با شروع عصر رنسانس و تعامل تمدنی بین اسلام و غرب، برخی مسائل دینی و فقهی زنان در اسلام مورد تردید روشنفکران غربی قرار گرفت. در این راستا، اندیشمندان اسلامی سعی نمودند تا از قوانین اصیل اسلامی، گرد و غبار زدوده و به پاسخ­گویی به این شبهات برآیند. پژوهش پیش­رو سعی کرده است تا بدین سؤال پاسخ دهد که جایگاه زنان در اندیشه‌های عبده، رشید رضا، سید احمد‌خان هندی چه تشابهات و تفاوت­هایی دارد؟ نگارنده فرضیه خود را با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی، بر این پایه قرار داد که هر سه این اندیشمندان معتقد به حضور اجتماعی زنان بودند، اما تأکید سید احمد‌خان و عبده بر تعلیم و تربیت زنان بیشتر بود در حالی که رشیدرضا مشاغل زنان را تحت توجه قرار می‌داد. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که همة اندیشمندان به دنبال تبیین جایگاه واقعی زن در جامعه هستند. تأثیرات هر کدام از سنت و مدرنیته و شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه آنان، باعث تغییر در آراء آنان در حوزه مسائل زنان گردیده است.

کلیدواژه‌ها: زن، سنت، مدرنیته، محمد عبده، محمدرشیدرضا، سید احمدخان­هندی.

 


A Review on Women’s Position in Muhammad Abduh, Rashid Rida, Syed Ahmad Khan Hindi Thoughts

Shohreh Jalalpoor,[1] Roxana Kiani,[2] Mohammad Zarezadeh[3]

Abstract

The view towards woman has always been humiliated in history and in various civilizations and rituals. With the advent of Islam, Muslim women benefited from economic, political and social rights. With the beginning of the Renaissance and the civilizational interaction between Islam and the West, some religious and legal issues of women in Islam were questioned by Western intellectuals. In this regard, Islamic scholars have tried to eliminate dust from Islamic genuine laws and respond to these doubts. This research has tried to answer this question, what are the similarities and differences between the position of women in the ideas of Abdo, Rashid Reza, Sayyid Ahmad Khan Hindi? Using the analytical-descriptive method, the author based his hypothesis on the fact that all three thinkers believed in the social presence of women, but the emphasis of Sayyed Ahmad Khan and Abdo on women’s education was higher, while Rashid Reza took women’s jobs under consideration. The findings of the research show that all scholars seek to explain the real status of women in society. The effects of each tradition and modernity and the political, social and cultural conditions of their society have led to a change in their views on women’s issues.

Key words: Woman, Tradition, Modernity, Mohammad Abdo, Mohammad Rashid Reza, Sayyed Ahmad Khan Hindi

[1] Assistant Professor, Political Science Department, Islamic Azad University, Shahreza, Iran (shohrehjalapoor@yahoo.com)

[2] MA in Political Science, Political Science Department, Islamic Azad University, Shahreza, Iran, Responsible Author (r.kiani217@gmail.com

[3] MA in Political Science, Political Science Department, Islamic Azad University, Shahreza, Iran (mamadzz@yahoo.com)

درباره modir

پیشنهاد ما به شما

تحلیل کهن الگوی مادر (مام وطن) در رمان جای خالی سلوچ

نوع مقاله : علمی-پژوهشی   دانلود اصل مقاله   نویسنده ها : طاهره روزبهانی[1]، دکتر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button