فصلنامه دوره 3

زن در فرهنگ ترکمنی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی   دانلود اصل مقاله   نویسنده :طیبه عزت اللهی نژاد دکترای پژوهش هنر، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات ezatollahi.tayebeh @ gmail.com   چکیده نیاکان ترکمنها بیش از شش هزار سال پیش در منطقه شمالی سواحل دریاچه « اشيق / ایسیق گل» کنار سیر …

مطالعه بیشتر »

روایت زندگی زنان در منابع عصر صفوی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی   دانلود اصل مقاله   نویسنده :نزهت احمدی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان Email:n.ahmadi altr.ui.ac.ir   چکیده  تاریخ زندگی زنان در دوران پیشامدرن به دلیل کمبود منابع، چندان روشن نیست. از یک سو منابع تاریخنگاری رسمی به زندگی مردمان عادی توجهی نداشته، و تنها بر مسائل …

مطالعه بیشتر »

جرایم و مجازات های زنان عصر ناصری

نوع مقاله : علمی-پژوهشی   دانلود اصل مقاله   نویسنده :فاطمه موسوی و یایه دکترای جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران Email:ft.moosavia gmail.com ir   چکیده درباره تاریخ اجتماعی زنان در دوره ماقبل مدرن ایران، کمتر مطلبی نوشته شده است؛ زیرا زنان به اندرونی و زندگی خانوادگی محدود بودند. به سختی …

مطالعه بیشتر »

رویکرد پدیدارشناسانه به فرانقش زنان در تاریخ میانه ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی   دانلود اصل مقاله   نویسنده :فاطمه رستمی استادیار گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان Email: fatemehrostamia lihu.usb.ac.ir   چکیده در تاریخ میان ایران، حضور مردان در ساختار اقتدار و مرجعیت از سوی قوانین حکومتی، امری بارز و ضروری محسوب می شد. با وجود این، نقش …

مطالعه بیشتر »

زنان و انتقال تاریخ خانواده

نوع مقاله : علمی-پژوهشی   دانلود اصل مقاله   نویسنده :پیمانه صالحی پژوهشگر تاریخ شفاهی، کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی Email: salehiavahoo.com   چکیده تاریخ خانوادگی به عنوان یکی از مؤلفه های فرهنگی، توجه مورخان و انسان شناسانی متعدد را به خود جلب کرده است. این قسم از تاریخ …

مطالعه بیشتر »

هنجارهای مبتنی بر جنسیت و رد پای آن بر فرایند توازن کار و زندگی زنان

نوع مقاله : علمی-پژوهشی   دانلود اصل مقاله   نویسنده :سمیه فریدونی عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، گروه مطالعات مدیریت آموزش عالی Email:fereidounia irphp.ac.ir   چکیده توازن کار و زندگی، اولویت بندی مناسب بین «ترجیحات کاری» مانند شغل و جاه طلبی و « زندگی » …

مطالعه بیشتر »
Call Now Button